Sám tạ Tổ tiên Từ đường khoa

Hương phụng hiến cúng Dàng tiên Tổ, cập môn tông Tử hiếu chí thành, nghênh Tổ đức, nguyện kỳ tiên Tổ giáng đường tiền, bảo hộ Tử tôn đa cát khánh, tứ thời bát tiết hưởng Thiên duyên.

      Ôm. Ba tê tra. Sva ha. (3 lần)

(Án bắc đế tra sa ha)

          Thiết dĩ: Từ đường nghiêm khiết, tịnh cúng phu trần, lự bài biện tri Phật nghiêm, khủng vãng lai chi cấu uế, bằng tư pháp thủy, quán sái Tổ đường (Gia đường, Từ đường). Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đường trì tụng.

Nhất bát thanh lương thủy,

Quán xái tận tiền đường,

Cung thỉnh Tổ tiên giáng

Tất nhiên thường thanh tịnh.

Ôm. Tra ma la Thi tha rla đi stra. Sva ha. (3 lần)

                                     (Án, tra ma la thiện thần la địa tra sa ha)

Nam mô Li cấu địa Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

          Cung văn: Ẩm phương tuyền tụ tri tỉnh xuất, nhu hương đạo yến thức diền sinh nhân cư thiên địa chi gian, chiếu xuất vu tình ư vạn địa.

          Cung duy: Tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế nghiệp, gia thanh trung hậu, di quyết tôn mưu yến dực, trường lưu ư phong kỷ, thích kỷ lạc thổ hạch cao, cửu luyến ư trà hình thiết tự, mộc bản đồng căn, kha diệp trung khan hướng mậu, cảm dụng lễ nghi tận vật, phi phong thức ngụ chí thành, dục cầu bảo an cơ mưu duệ. Tu bằng cảm cách ư Tiên linh, tư nhân… … thiên (xuân, hạ, thu, đông, kỵ nhật, lễ, Tết…), đồng tộc (đồng gia) phụng nghênh cung trần phỉ lễ, mặc ngụ đan thành, phụng vong Tổ tiên giám cách. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Nhất chuyên bảo hương cung kính lễ,

Nguyện kỳ Tổ đức tác chứng minh,

Nhật nguyệt Tử tôn đa cát khánh

Gia môn thịnh vượng phúc hưng long.

            Nam mô Hương cúng dàng Tổ tiên Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

          Thiết dĩ: Hạnh phùng tiết nhật, gia tộc yếu nghênh, xuyên kỳ Tổ đức, giáng uy nghi. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Triệu thỉnh Chân ngôn:

Nam mô Bu pu Tê ri – Ka ri Ta ri – Ta tha ga ta ja. (3 lần)

(Nam mô Bộ bộ đế lỵ già ly đá lỵ đát đá tha nga đá da)

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

Ngưỡng kỳ Tổ đức tất văn chi,

Kim bằng Tam bảo lực gia trì,

Thử nhật kim thời lai giáng phó.

Ôm. Tri lin. Sva ha. (3 lần)

                                                       (Án chi linh sa ha)

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, Tử tôn chí thành kiền thành phụng thỉnh. Nhang hoa thỉnh.

          Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chi hữu nhật nguyệt. Quang chiếu thập phương, nhân chi hữu Tổ tông, lưu thùy vạn thế, Từ đường hương hỏa. Cầu Linh sảng dĩ lai lâm, hương khí đan thành, bằng Tổ tông nhi chiếu giám, phàm tâm cẩn bạch tuệ nhãn giao quan, ngôn niệm thiết vi nhân Tử, cảm hạ tông thân, ngưỡng càn khôn phụ tải chi ân, cảm Tông Tổ tài bồi chi ấm, dục cầu bảo an miếu duệ, tu bằng cảm cách Tiên linh.

Cung duy: Vật bản hồ thiền, nhân bản hồ Tổ, thế bất lăng vong, tộc ư tư tụ, dịch thế chi tông, tông điều tuy viễn, dĩ tự trung tư, thiên tu chi công đức do tồn, bất thăng vĩnh mộ sơ thủy đồng căn cộng bản, nhi Tổ nhi tông, hậu lai biệt phái phân chi, hữu môn hữu hộ.

Cung thỉnh: Gia tiên Cửu huyền Thất tổ, cao cao Tổ khảo, cao cao Tổ tỷ nhất thiết liệt vị tôn linh, phục hồi từ sở tả vị hữu chiêu, ức niên chi sảng, thúc bằng, ai hồ kiến, khái hồ văn, dịch thế chi tinh thần, dĩ tụ cung trần phỉ lễ mạch ngũ đan thành.

Duy nguyện: Tổ tiên giám cách, nguyện thân phục chỉ, hiếu phụng xuân thu, giáng phó Tổ đường (Gia đường) cúng dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

          Nhất tâm bái thỉnh: Công cao quảng đại, đức thụ tài bồi Tử tôn khang cát dĩ hưng long, đức thuộc Tổ tiên nhi hữu chuẩn.

Cung duy: Gia tiên, tiên linh bản phái, hương kỳ phần đại anh hiền, hoặc văn thơ lễ, hoặc lược điền viên, phong thanh thu lập, văn vong lưu truyền, dư thanh đồng cảm, thức lễ mạc khiên. Gia tiên khí số chung anh, tài năng tế mỹ, nhất thiết liệt vị chư Tổ tông.

Duy nguyện: Tổ tông bất thác bảo hộ Tử tôn giáng phó Tổ đường (Gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

          Nhất tâm bái thỉnh: Tiên Tổ liệt vị, căn thâm mạt mậu, Đức hậu lưu quang, nghi chỉ thiệu bồi, tích thế chi âm, công thương tại, nhưng tồn bằng tịch tục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo, hữu tâm cảm cách Tổ đức lưu phương.

Cung duy: Tổ tiên hệ phái, chi ngành đẳng đẳng Tông môn nhất thiết liệt vị.

Duy nguyện: Đức hậu trường lưu, thiên vạn cổ, giáng phó Từ đường (Gia đường) thụ tư cúng Dàng, chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Tổ đức lưu quang lai giáng phó,

Khoát nhiên tâm nguyện thính gia đà,

Tùy phương ứng hiện biến quang minh,

Nguyện giáng Từ đường (Gia đường) an vị tọa.

Nam mô Vân lai tập tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Nam mô An vị tọa Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Phục vọng: Tổ tiên, nhất thiết liệt vị chân linh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc quang giáng Tổ đường (Gia đường) thụ kỳ lễ giáo, hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng, hóa vô vi hữu, biến thiểu thành đa.

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN :

Nam mô Sa rva Ta tha ga ta A va lô ki tê. Ôm Sam ba ra Sam ba ra. Hum. (3 lần)

(Nammô tát phạ đát tha nga, đá phạ rô chỉ đế, Án, tam bạt la, tam bạt la hồng).

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN :

      Nam mô Tô rô Ba ja – Ta tha ga ta ja Ta đi ja tha:

           Ôm. Tô rô Tô rô – Ba ja Tô rô – Ba ja Tô rô. Sva ha. (3 lần)

(Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha,

Án, Tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha)

PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN:

Ôm. Ga ga nga Sam ba va Va jra. Hôh. (3 lần)

(Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhất la hộc)

Nam mô Phả cúng Dàng Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Thượng lai lễ thỉnh gia tiên dĩ tất sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (tuyên sớ, không có sớ đọc đường Phục vọng). Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, sớ đối Tổ từ dụng bằng hóa hỏa (hóa sớ).

 Đường Phục vọng (thay sớ):

Cúi nghĩ rằng:

Vầng nhật nguyệt, mười phương rạng rỡ,

Đức Tổ tông muôn thuở sáng ngời,

Ngưỡng trông phúc ấm nối đời,

“Tế thần thần lại” ngự nơi Từ đường,

Để con cháu lửa hương phụng sự,

Nghìn năm sau, xuân Tự Thu Thường,

Băn khoăn tự chỉ phế hoang,

Hôm nay con cháu sửa sang kính mời,

Kính thiết lễ chiêu nghênh Tiên Tổ,

(Đến nay đồng tộc sửa sang khánh thành.

Kính thiết lễ : Chiêu nghênh, yên vị)

Nước Thần thông tẩy uế khai quang,

Mừng ngày (xuân, hạ, thu, đông) tiết vừa sang,

Gần xa tụ hội họ hàng đông vui.

Ơn trời đất cao dày che chở,

Ơn tổ tiên phù hộ độ trì,

Ơn nhờ đức Phật từ bi,

Ơn nhờ Thánh chúng thần kỳ chứng soi,

Cây vững, cội vững, chồi xanh lá.

Nước trong nguồn bể cả sông sâu.

Chữ Trung chữ Hiếu làm đầu,

Ai không tâm niệm vì đâu có mình,

Nhờ Tiên Tổ anh linh phù hộ

Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành,

Trẻ già trai gái yên lành

Học hành thịnh vượng gia đình thêm xuân,

Buổi sơ khai một ngôi Thủy tổ,

Đời nối đời chia nhánh chia chi,

Cây cao bóng cả xum xê,

Lá rơi về cội người về Tổ Tông,

Nghìn thu sau nối dòng mãi mãi,

Ai trồng cây ta hái quả ngon,

Vậy nên dạy cháu khuyên con,

Vun bề Tổ trạch giữ tròn gia thanh,

Trong gia đình trên bình dưới thuận,

Trong họ hàng bách nhẫn thái hòa,

Xuân về thắm trổ muôn hoa,

Non sông gặp hội ơn ca thái bình,

Nay buổi lễ kính thành bái tạ,

Chư Tiên linh trở lại Từ đường,

Tả chiêu hữu mục theo hàng,

Tinh anh hội tụ khói nhang phụng thờ,

Tuy nén hương đơn sơ lễ nhỏ,

Xin lượng trên thấu tỏ lòng thành,

Nguyện cầu Tứ phủ Vạn linh,

Thập phương Tam bảo chứng minh hộ trì,

Cầu Tiên Tổ uy linh giám cách,

Bảo tử tôn xuân vĩnh, thọ trường.

Gia gia không mắc tai ương

Phúc lộc cùng đắc vinh xương, danh tài

Không vướng bát nạn, tam tai

Cắt đoạn nghiệp chướng an khang tứ thời.

Khẩn thiết chí thành chí tâm, Tử tôn thành bái tạ.

Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh:

Quán tự tại. Cố tâm vô quản ngại, việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai. Ngũ uẩn không pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới, Ngũ uẩn không, pháp thể chu sa giới.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Xá Lợi tử! sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi tử! thị chư Pháp – không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức; vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc Pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử diệc, vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc dĩ, vô sở đắc cố. Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại Thần chú, thị đại Minh chú, thị Vô thượng chú, thị Vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thế khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

Ga tê Ga tê Pa ra Ga tê Pa ra Sam Ga tê Bồ đề. Sva ha. (3 lần)

(Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề Sa bà ha)

Tử tôn kiền thành tạ lễ Gia tiên. Ngũ bái.

Nam mô A Di đà Phật (5 vái)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s